Brand Name

תנאי שימוש – אפליקציית " Raxi "

Published Raxi LLC, Tuesday, April 17, 2018

1. כללי

1.1. תנאי השימוש שלהלן (להלן: "תנאי השימוש") חלים על השימוש באפליקציית "Raxi" (להלן: "האפליקציה"), המופעלת ומנוהלת על ידי חברת Raxi, LLC (להלן: "החברה").

1.2. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם העושה שימוש באפליקציה, בשירותים ובתכנים הכלולים בה (להלן: "המשתמש").

1.3. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש.

1.4. השימוש באפליקציה, בשירותים ובתכנים המוצגים בה, כפוף לתנאי השימוש. השימוש באפליקציה ייחשב להסכמה מצד המשתמש לכל התנאים וההתניות הכלולים בתנאי השימוש. יובהר, כי המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתנאי השימוש - אולם אם אינו מסכים לאמור בהם, עליו לצאת מאפליקציה ולא לעשות שימוש בה או בשירותים ובתכנים המוצגים בה.

1.5. זמינות השירותים המוצעים דרכה והתכנים במסגרת האפליקציה אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להוראות הדין או להסכמים של החברה ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים, לפיכך החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר יישום, שירות או תוכן ספציפי מהאפליקציה, מעת לעת, באופן מידי וללא התראה מראש ובכפוף לדין החל, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

1.6. תנאי שימוש אלה חלים על השימוש באפליקציה ובשירותים ובתכנים הכלולים בה באמצעות מכשירי תקשורת שונים לרבות מכשיר טלפון סלולרי חכם ("סמארטפון") ומחשב לוח ("טאבלט"(. ניתן להשתמש באפליקציה באמצעות מכשיר אשר תואם את דרישות ההפעלה של האפליקציה. החברה אינה אחראית לכך כי דרישות אלו תהיינה תואמות למכשיר אשר ברשותך.

1.7. החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. כל האמור במסמך זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.2. האפליקציה

2.1. האפליקציה הינה רשת חברתית, מנוע חיפוש ופלטפורמה מקוונת המאפשרת חיבור בין נוסעים בישראל (להלן: "נוסע/ים") לנהגי מוניות בישראל (להלן: "נהג/ים") העושים שימוש באפליקציה לצורך הזמנה ומתן שירות של נסיעות בתשלום.

2.2. האפליקציה היא פלטפורמת שירות המחברת בין נוסעים ונהגים. ההתקשרות להזמנה וביצוע ההסעות בתשלום מתבצעת בין הנוסעים לבין הנהגים בלבד והחברה אינה מהווה כל צד להתקשרות זו. למען הסר ספק, החברה אינה מספקת שירותי הסעות או מתפקדת כמוביל נוסעים או חברת מוניות ואינה מקבלת כל תקבול או תשלום, מהנהג או מהנוסע, בגין שירותי ההסעות.

2.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה עורכת בדיקות לדיוק ואימות או בדיקות עצמאיות לבחינת כשירותם, יכולתם או התאמתם לפעילות של הנהגים והיא אינה ערבה או אחראית לתשלום התמורה מצד הנוסעים עבור הנסיעות המוזמנות דרך האפליקציה.3. רישיון

3.1. בכפוף לעמידתך בתנאי השימוש, החברה מעניקה לך רישיון שימוש מוגבל, לא– בלעדי, בלתי עביר ובלתי ניתן להמחאה ו/או להענקת רישיונות משנה, לעשות שימוש באפליקציה ולהתקין את האפליקציה על-גבי המכשיר שברשותך.

3.2. השימוש באפליקציה, בשירותים ובתכנים המוצעים דרכה ניתן כמות שהוא (as-is). כל המידע והנתונים הכלולים באפליקציה, לרבות מידע אודות השירותים המוצעים דרך האפליקציה, מעודכנים ונכונים אך ורק ליום המצוין בהם או לצדם.

3.3. השימוש באפליקציה הינו פתוח וזמין לכולם, ללא תשלום (למעט עבור השירותים המוצעים דרכה, ככל ונקבעה תמורה בעבורם).4. הגבלת השימוש באפליקציה

4.1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע ממשתמש מלעשות כל שימוש באפליקציה או לחסום את המשתמש משימוש באפליקציה, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל אחד מהמקרים הבאים:

4.1.1 המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

4.1.2 המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש (או כל הוראה אחרת שתופיע במסכי האפליקציה);

4.1.3 המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באפליקציה או בפעילות התקינה של האפליקציה.

4.1.4 מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת לעיל ושהחברה מצאה לעצמה לנכון, לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין.

4.2. במקרים כאמור תהא החברה רשאית, בין היתר ומבלי לגרוע, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באפליקציה, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

4.3. אם נחסמה גישתו של המשתמש לאפליקציה כאמור, לא יהיה רשאי המשתמש לשוב ולהירשם באפליקציה תחת שם משתמש/ת אחר/ת בתקופת ההגבלה, ככל שתהיה כזו. רישום לאפליקציה תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי חוק.

4.4. אם המשתמש הינו קטין/ה (מתחת לגיל 18), השימוש באפליקציה מותנה בקבלת אישור האפוטרופוס של המשתמש לתנאי השימוש, לרבות למדיניות הפרטיות המפורטת בהם. במידה ולא התקבל אישור מפורש כאמור, המשתמש מתחייב להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותה.5. הרשמה לאפליקציה והשימוש בה

5.1. כללי

5.1.1 ניתן לעשות שימוש באפליקציה על ידי הרשמה לאפליקציה ויצירת חשבון משתמש (להלן: "החשבון" או "חשבון משתמש"). לצורך יצירת חשבון, יידרש המשתמש למסור פרטים מזהים (כמפורט להלן) ו/או להתחבר באמצעות חשבון הפייסבוק שבבעלותו, לפי בחירתו של המשתמש.

5.1.2 כל אדם יהיה רשאי לעשות שימוש באפליקציה כנוסע או כנהג, לפי העניין, או כשניהם, ובלבד שהוא עומד בהוראות תנאי שימוש אלה.

5.1.3 החברה רשאית לקבוע, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, פרטים או אמצעי זיהוי נוספים הדרושים לצורך יצירת חשבון משתמש או לצורך המשך השימוש של המשתמש באפליקציה.

5.1.4 על המשתמש להקפיד על מסירת פרטים נכונים בעת ההרשמה לאפליקציה ו/או בעת השימוש בה ועל עדכון האפליקציה ו/או חשבון המשתמש בכל שינוי בפרטים כאמור.

5.1.5 המשתמש הינו האחראי הבלעדי לשמירת סודיות הסיסמא לחשבון.

5.2. נוסע

5.2.1 על מנת לעשות שימוש באפליקציה כנוסע לצורך הזמנת שירותי נסיעות בתשלום, המשתמש יתבקש לבצע הרשמה לאפליקציה וליצור חשבון משתמש אישי. בעת ההרשמה יתבקש המשתמש להתחבר באמצעות חשבון הפייסבוק שבבעלותו ו/או להזין פרטים כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, כתובת, גיל, אמצעי תשלום, העדפות נסיעה (לדוג' מספר מושבים, כמות מזוודות, אבזור נדרש) ועוד.

5.2.2 לאחר יצירת החשבון, המשתמש יהיה רשאי לבצע הזמנות לנסיעות ליעדים שיבחר, על ידי, בין היתר, הזנת מיקומו הנוכחי של הנוסע, יעד הנסיעה המבוקש, העדפות נהג או נסיעה (לדוג' סוג הרכב, אבזור נדרש, כמות מזוודות, אמצעי תשלום מועדף (פייפאל, מזומן או אשראי), נגישות, ועוד.

5.2.3 לאחר הזנה של פרטי הנסיעה הרצויה, תציג האפליקציה לנוסע רשימה של נהגים בקרבת מקום העונים להעדפות הנוסע ואשר זמינים לביצוע הנסיעה, אם וככל ואלו קיימים וזמינים. הרשימה משקללת את העדפות הנוסע, דירוג הנהגים ופרמטרים נוספים המובנים באפליקציה. רשימת הנהגים שתוצג לנוסע באפליקציה תכלול, בין היתר, את פרטי הנהג והרכב, זמן ההגעה המשוער של הנהג למיקומו הנוכחי של הנוסע, סוג הרכב, רמת האבזור ועוד. מתוך רשימה זו, יהיה רשאי המשתמש לבחור נהג אחד ממנו מעוניין המשתמש להזמין את שירותי הנסיעות.
ההתקשרות לביצוע נסיעה תושלם כאשר הנוסע אישר את הנהג מתוך רשימת הנהגים שהוצגו לו או בהתאם להחלטת הנוסע/הנהג לפי פרמטרים שייבחרו. היה ויותר מנהג אחד אישר את הנסיעה, זהות הנהג שייתן את שירותי הנסיעה תיבחר על ידי פרמטרים שונים המובנים באפליקציה (לדוג', מהירות מסירת האישור).

5.2.4 לאחר יצירת החיבור בין הנוסע לבין הנהג, תוצג באפליקציה מפה מקוונת המציגה את מיקומו של הנהג ביחס לנוסע וכן את זמן ההגעה המשוער של הנהג למיקומו הנוכחי של הנוסע.

5.2.5 ככל והנוסע ביטל נסיעה (מסיבות שאינן קשורות בנהג) או לא עלה על רכבו של הנהג בתוך פרק הזמן הקבוע בתנאי שימוש אלה, עשוי הדבר להשפיע על היכולת של המשתמש הנוסע לבצע הזמנות לנסיעות בעתיד באמצעות האפליקציה (לרבות חסימת יכולת זו), באופן ולמשך הזמן שייקבעו על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.2.6 נהגים מסוימים מאפשרים לשלם עבור הזמנת נסיעות במהלך תהליך הזמנת הנסיעה באמצעות תשלום מקוון דרך כרטיס האשראי שברשות הנוסע. נוסע יהיה רשאי (אך לא חייב) לשלם בעבור נסיעה באמצעות כרטיס אשראי דרך האפליקציה, באמצעות מערכת סליקה של נותן שירותי סליקה שנבחר לצורך העניין על ידי החברה. למען הסר ספק, הנוסע אחראי באופן בלעדי לביצוע כל התשלומים בגין הנסיעות המוזמנות על ידיו דרך האפליקציה.

5.2.7 החברה אינה אחראית לסליקת כרטיסי אשראי (ככל ונעשה שימוש באמצעי תשלום זה במעמד הנסיעה) אשר מתבצעת על ידי נותן שירותי הסליקה. בנוסף, החברה אינה אחראית להנפקת חשבונית קבלה עבור תשלום במזומן או אשראי עבור שירותי ההסעות והאחריות לכך מוטלת על הנהג בלבד. החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת) להוסיף נותני שירותי סליקה נוספים שיעניקו שירות סליקת כרטיסי אשראי דרך האפליקציה, והנהג יהיה רשאי לבחור ביניהם לפי שיקול דעתו.

5.2.8 הנוסע מסכים כי תשלום באמצעות כרטיס אשראי כפוף לתנאי השימוש של שירות הסליקה, כפי שיהיו מעת לעת.

5.2.9 נוסע יהיה רשאי לבחור להזין את פרטי כרטיסי האשראי על מנת ניתן יהיה לחייבו באמצעות מערכת הסליקה על ידי נהגים בהזמנות עתידיות, וזאת מבלי שהנוסע יידרש להזין שוב את פרטי כרטיס האשראי שלו. נוסע יהיה רשאי לבטל את בחירתו זו ולהפסיק את השימוש בכרטיס האשראי שמסר לשימוש במערכת הסליקה בכל עת.

5.2.10 משתמש נוסע יהיה רשאי לחסום (ולהסיר מחסימה) נהג/ים ספציפי/ים מרשימת הנהגים שיוצעו לו דרך האפליקציה בנסיעות עתידיות, או להוסיף נהג/ים לרשימת נהגים מועדפים עליו, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
חסם הנוסע נהג ספציפי – זה לא יופיע ברשימת הנהגים שתוצג לנוסע במסגרת הזמנות עתידיות, אף אם הנהג זמין לנסיעה ומצוי בקרבת מקום למיקומו של הנוסע. הוסיף הנוסע נהג ספציפי לרשימת המועדפים, ידורג אותו נהג במיקום גבוה ברשימת הנהגים שתוצג לנוסע במסגרת הזמנות עתידיות, אם וככל ואותו נהג זמין לנסיעה ומצוי בקרבת מקום למיקומו של הנוסע.

5.3. נהג

5.3.1 על מנת לעשות שימוש באפליקציה לצורך מתן שירותי נסיעות בתשלום, משתמש יתבקש לבצע הרשמה לאפליקציה וליצור חשבון משתמש אישי. בעת ההרשמה יתבקש המשתמש להתחבר באמצעות חשבון הפייסבוק שבבעלותו או להזין פרטים כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, כתובת, גיל, פרטי הרכב (למשל, סוג, מודל, שנת ייצור, צבע, מס דלתות), אבזור קיים (למשל, גגון, מושב לתינוק), מספר רישיון מונית, שיטת ניווט, ועוד.

5.3.2 כתנאי למתן שירותי הסעות בתשלום במסגרת האפליקציה, המשתמש הנהג מתחייב:


(א) להחזיק ברישיון נהיגה תקף;
(ב) להחזיק ברישיון מונית תקף;
(ג) לנהוג באופן בטוח ובהתאם לכל כללי התעבורה החלים לפי דין;
(ד) לקיים ביטוח מתאים עבור כל הנסיעות וכל תאונה שעלולה לקרות במהלך נסיעה, לרבות, אך מבלי לגרוע, ביטוח נגד נזקי גוף כנדרש בחוק בגבולות כיסוי שלא יפחתו מהמינימום הנדרש על-פי חוק.
(ה) לעמוד בכל דרישה חוקית אחרת הרלוונטית לפעילותו במסגרת האפליקציה.


5.3.3 ככל ומתעוררת מגבלה או חל שינוי במצבו של הנהג שאינו מאפשר לו להסיע נוסעים בתשלום בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו או לדין החל, הוא מתחייב להפסיק את השימוש באפליקציה עד להסרת המגבלה או להפסקת השינוי כאמור. הסעת נוסעים בתשלום ללא הרישיונות, ההיתרים וההסכמות הנדרשות לפי דין הינה עבירה על החוק.

5.3.4 נהג יהיה רשאי להציג את עצמו כ"זמין" או כ"לא זמין" להעניק שירותי הסעות באמצעות האפליקציה. אם בחר הנהג להציג את עצמו כ"לא זמין", הוא לא יופיע ברשימת הנהגים הזמינים לנסיעה, עד למועד בו ישנה הצגתו באפליקציה ל"זמין".

5.3.5 אושרה הזמנת נסיעה, יגיע הנהג למיקומו הנוכחי של הנוסע (בכתובת אותה הזין הנוסע בהזמנת הנסיעה).

5.4 לאחר סיום הנסיעה, יהיו רשאים הנוסע והנהג לדרג אחד את השני על בסיס דירוג של עד חמישה (5) כוכבים, בהתאם לפרמטרים שונים שיוצגו באפליקציה, כאשר כוכב אחד מציין את הדירוג הנמוך ביותר ואילו חמישה (5) כוכבים מציין את הדירוג הגבוה ביותר. מאחר והאפליקציה הינה פלטפורמה המשלבת בתוכה מנוע חיפוש הנסמך, בין היתר, על דירוג הנהגים והנוסעים, קיימת חשיבות רבה למסירת דיווחי אמת.

5.5 עם יצירת החיבור בין נהג לבין נוסע, תאפשר האפליקציה לנהג ולנוסע לשוחח ביניהם במסגרת צ'ט שיופעל באפליקציה

5.6 החברה לא תהיה אחראית בשום צורה שהיא לכל נזק, הפסד או אבדן שייגרמו לנוסע ו/או לנהג ו/או למי מטעמם, כתוצאה מההתקשרות הנוצרת באמצעות האפליקציה בין הנהג לבין הנוסע.

5.7 תשלום באשראי


(א) כל נהג רשאי לבחור באפליקציה את האפשרות לקבל תשלום בגין השירותים באשראי. נותן שירותי הסליקה יעניק שירות פיצול הכסף לחשבונות הנהגים.
(ב) קבלה בגין שירותי הנסיעות תצא על שם הנהג.
(ג) ארגון נהגי המוניות הארצי יהיה רשאי (אך לא חייב) להפעיל שירות מענה לפניות הנהגים, בימים ובשעות כפי שיפורסם על ידי ארגון נהגי המוניות.
(ד) החברה לא תהיה אחראית בשום אופן לכל עניין הקשור לשירות הפקת החשבוניות, סליקת האשראי או שירות המענה לפניות הנהגים והאחריות המלאה בגין כך תחול על ארגון נהגי המוניות הארצי או (לפי העניין) "נותן שירותי הסליקה. כל טענה, דרישה או תביעה בכל אחד מהעניינים הנ"ל תופנה לספק הרלוונטי ולא לחברה.


5.8 הנהג מסכים כי סליקת תשלומים באמצעות כרטיס אשראי כפופה לתנאי השימוש של שירות הסליקה, כפי שיהיו מעת לעת.6. מדיניות פרטיות

6.1. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש במסגרת השימוש באפליקציה וכן כל נתון אחר שיימסר, יופק או יעובד על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות המשתמש שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה במסגרת השימוש באפליקציה (ביחד להלן: "פרטי המשתמש"), יהיו כפופים להוראות המפורטות להלן.

6.2. השימוש של המשתמש באפליקציה מהווה הסכמה מצדו של המשתמש לכך שפרטי המשתמש יוחזקו וינוהלו על ידי החברה, וכי ייעשה במידע זה שימוש למטרות הפעלת האפליקציה, מתן שירותים למשתמש, פניה אל המשתמש, מענה לשאלות, תחקור תלונות ו/או ביקורות וניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים (מידע זה לא יזהה אותך אישית) ועמידה בהוראות הדין.

6.3. המשתמש מסכים לכך שהשימוש כאמור בפרטי המשתמש לא ייחשב כפגיעה כלשהי בפרטיותו של המשתמש, והחברה לא תיחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או לפוגעת בפרטיות של המשתמש בשל כל מידע שיהיה בו כדי לזהות את המשתמש או להתחקות אחריו.

6.4. לא חלה על המשתמש כל חובה חוקית למסור את פרטי המשתמש שלו לחברה ומסירת פרטי המשתמש כאמור נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה של המשתמש.

6.5. החברה לא תמסור את פרטי המשתמש לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן: (א) לצורך ביצוע השירותים המוצעים באפליקציה; (ב) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ג) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה; (ד) אם החברה תארגן את פעילות האפליקציה במסגרת גוף אחר - וכן במקרה שהחברה תמזג את עסקיה עם גוף אחר – היא תהיה זכאית להעביר לגוף האחר את פרטי המשתמש, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל החברה כי המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים אחרים; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד סביר כי המשתמש עשה שימוש באפליקציה לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד סביר כי המשתמש הפר איזה מתנאי השימוש ו/או כל הסכם עם החברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת האפליקציה, כגון העברת פרטים לעובדים או לחברות קשורות, קבלני משנה או גופים אחרים (לרבות אלו המצויים במדינות בהן רמת ההגנה על פרטיות המידע שונה מזו הנהוגה במדינתך), המעורבים בתפעול האפליקציה. לא תהיה למשתמש טענה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר למסירת פרטי המשתמש כאמור.

6.6. חלק מהיכולות של האפליקציה משתמשות בפרטי המיקום ובמידע על מסלולים, למשל באמצעות אותות GPS ומידע אחר הנשלח על ידי המכשיר באמצעותו המשתמש משתמש באפליקציה. לא ניתן לספק את היכולות הללו ללא שימוש בנתונים אלו.

6.7. פרטי המשתמש עשויים להיות גלויים למשתמשים אחרים באפליקציה על מנת לסייע בידי המשתמש לעשות שימוש בחלק מהתכונות או השירותים המוצעים על ידי האפליקציה והמשתמש נותן לכך את הסכמתו.

6.8. אם המשתמש: (א) מתנגד לשימוש בפרטי המשתמש שלו; או (ב) מעוניין לעיין, למחוק או לתקן פרט מפרטי המשתמש, ניתן לעשות זאת באמצעות שינוי הפרטים במסגרת העדפות החשבון של המשתמש באפליקציה, או להודיע על כך לחברה באמצעות פנייה בכתב לדוא"ל: feedback@raxi.com, ובמקרה זה החברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה כאמור, בכפוף לדין החל.

6.9. החברה רשאית, אך לא חייבת, לשלוח למשתמש פרסומים, מבצעים, הנחות, עדכונים, חידושים וכדומה (להלן ביחד: "דיוור שיווקי") מעת לעת, בין היתר באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS, בכפוף לקבלת הסכמת המשתמש בהתאם לאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. המשתמש יכול לבחור בכל עת להפסיק לקבל דיוור שיווקי מהחברה וזאת ע"י פנייה בכתב לחברה, או דרך פנייה לחברה באופן בו שוגר הדיוור השיווקי, לפי בחירת המשתמש.

6.10. עדכונים ו/או הודעות תפעוליות בקשר לשירותים המוצעים על ידי האפליקציה יישלחו לפרטים שנמסרו על ידי המשתמש בעת ההרשמה לאפליקציה, לרבות כתובת הדוא״ל. המשתמש הינו האחראי לבצע כל עדכון או שינוי בפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו.7. תכנים באפליקציה

7.1. אין לפרסם באפליקציה כל מידע, קובץ, תמונה, תצלום, פרטים או כל תוכן אחר, לרבות תגובות לתכנים של אחרים (להלן: "תכנים") שהינם בלתי חוקיים, בעלי אופי מיני בוטה, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, גסים, גזעניים, פוגעים ברגשות הציבור, מעודדים ביצוע עבירה פלילית, עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות, תכנים הכוללים יישומים מזיקים או תוכנות עוינות, או תכנים המהווים הפרה אחרת של הדין.

7.2. עצם פרסום תוכן באפליקציה אינו מהווה את אישורה של החברה לפרסום תוכן כאמור ואין לראות בחברה אחראית לתוכן זה ו/או לנזקים שייגרמו לכל אדם בגין פרסום כאמור. תכנים הנמסרים לפרסום באפליקציה אינם מבטאים את דעת החברה או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

7.3. החברה רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר בכל עת כל תוכן שמסר משתמש לפרסום, אם הפר המשתמש את תנאי השימוש או שעשה מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באפליקציה, במשתמשיה, בחברה או במי מטעמה. במקרה זה, החברה תהיה רשאית גם למנוע ממשתמש לפרסם תכנים נוספים באפליקציה. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות החברה לפי כל דין.

7.4. החליטה החברה לפרסם או להשתמש בתוכן שמסר משתמש – רשאית היא לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו.

7.5. המידע והתכנים הנמסרים על ידי המשתמש לפרסום באפליקציה יהיו חשופים לכל משתמשי האפליקציה. החברה אינה מתחייבת, והיא אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) יקבל המשתמש בעקבות פרסום תכנים, ומי יגיב לתכנים שיפורסמו וכיצד. החברה לא תישא כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו באחריות לשימוש שייעשה בתכנים שהוא מסר לפרסום או לתגובות שיתפרסמו או שיישלחו למשתמש, או לכל תוצאה שתנבע מפרסום התכנים באפליקציה.8. קניין רוחני

8.1. מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באפליקציה ובכל חלק בה, לרבות (ומבלי לגרוע): תכנים, עיצוב, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באפליקציה, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד - הוא של החברה בלבד ו/או של צדדים שלישיים, לפי העניין והם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות, לפי העניין.

8.2. נאסר על המשתמשים להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering), או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים באפליקציה ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה ו/או של אותם צדדים שלישיים (לפי העניין). כמו כן, אין לעשות שימוש באפליקציה באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה או (לפי העניין) של אותם צדדים שלישיים, ללא הסכמתה המפורשת של החברה לכך בכתב ומראש.

8.3. סימני המסחר באפליקציה הם קניינה של החברה או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים או שותפים עסקיים - קניינם של אלו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם של החברה או (לפי העניין) אותם צדדים שלישיים כאמור לעיל, בכתב ומראש.9. חובות המשתמש


השימוש באפליקציה כפוף לתנאים הבאים:


9.1. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באפליקציה, במידע, בתכנים, בשירותים המופצים או הכלולים בו אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.

9.2. המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לאפליקציה ו/או להשתמש בה ו/או במידע, בתכנים, ובשירותים הכלולים בה לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר שאינו חוקי או האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באפליקציה; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.

9.3. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האפליקציה ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בה ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאפליקציה ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.10. הגבלת אחריות

10.1. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלו, בכל מקרה ובשום מצב החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה:

10.1.1. לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באפליקציה או בשירותים המוצעים דרכה ו/או מעשה או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה;

10.1.2. לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באפליקציה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור;

10.1.3. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת).

10.1.4. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.

10.1.5. לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים או יישומים מהאפליקציה ו/או הורדת האפליקציה (או חסימת הגישה אליה) לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג.

10.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל:

10.2.1. ייתכן כי במסגרת השימוש באפליקציה, עשויה החברה לספק פרסומות לשירותים או מוצרים של צדדים שלישיים. מוסכם, כי פרסומות אלו ניתנות לחברה לפרסום בלבד, וכי האחריות הינה של המפרסם בלבד. לחברה אין כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי השירותים או המוצרים או כל מידע אחר המופיע בפרסומים כאמור, ולמשתמש לא תהיה והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש במוצרים ו/או בשירותים כאמור.

10.2.2. ייתכן כי במסגרת השימוש באפליקציה עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים מקושרים") בהם יוכל המשתמש, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכו'. מוסכם כי אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של האפליקציה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמש לא תהיה והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.

10.2.3. השימוש הרציף באפליקציה תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. החברה ו/או מי מטעמה, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האפליקציה, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע.

10.2.4. האפליקציה עשויה לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות ואין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם.

10.2.5. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. החברה נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן במסגרת השימוש באפליקציה, אולם על המשתמש לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאפליקציה. החברה אינה מתחייבת שהאפליקציה תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בה. בשימוש באפליקציה, ובמסירת פרטי המשתמש, המשתמש משחרר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.11. שונות

11.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות תנאי השימוש, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמה מוקדמת של המשתמשים, בהודעה שתתפרסם באפליקציה. נוסחם המחייב של תנאי השימוש הנם אלה שיופיעו מעת לעת באפליקציה. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש. המשך השימוש באפליקציה לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים. מומלץ למשתמש לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאפליקציה על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) בתנאי השימוש.

11.2. כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאפליקציה לרבות, אך לא רק, בקשר עם המידע והתכנים המצויים בו, ידונו על פי דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באפליקציה הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה.

11.3. במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

11.4. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של החברה על זכות כאמור.